GET UPDATES FROM THESE CITIES
TERMS AND CONDITIONS

1. definities

1.1. . “Organisatie”: Holi Fusion B.V., Verzetsheldenlaan 30, 5626GH, Eindhoven, The Netherlands (KvK: ) en tevens de (rechts)personen die namens haar zijn belast met de organisatie van een Evenement

1.2. “Evenement”: iedere door de Organisatie georganiseerde activiteit waaronder muziekfeesten, horeca, festivals, optochten alles in de breedste zin van het woord.

1.3. . “Bezoeker”: iedere (rechts)persoon die op een geldige wijze een toegangsbewijs heeft gekocht of gekregen voor een door de Organisatie georganiseerd Evenement en iedere persoon die zich met een geldig toegangsbewijs toegang wenst te verschaffen tot een Evenement.

1.4. “Terrein”: alle gebouwen, (al dan niet overdekte) ruimten, velden, pleinen, etc. die deel uitmaken van het gebied waar het Evenement plaatsvindt, waaronder tevens begrepen de parkeerplaatsen en aanlooproutes.

1.5. “Toegangsbewijs” of “Toegangsbewijzen”: een door of namens de Organisatie verstrekt (digitaal) document of een door of namens de Organisatie verstrekte barcode, waarmee de Bezoeker toegang kan verkrijgen tot een specifiek aangeduid Evenement.

2. toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding en iedere overeenkomst die betrekking heeft op door de Organisatie te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die worden gesloten met dan wel via (of door bemiddeling van) door de Organisatie daartoe aangewezen officiële (voor) verkoopadressen.

2.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing gedurende het Evenement en op alle (nadere) overeenkomsten die de Bezoeker sluit met de Organisatie (zoals de aanschaf van munten, drank- en etenswaren en merchandise).

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn tevens raadpleegbaar (en op te slaan) via de website van het Evenement en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement.

2.5. Voor een Evenement kunnen huisregels gelden. De huisregels zijn raadpleegbaar via de website van het betreffende Evenement en de Organisatie en liggen ter inzage bij de entree van het Evenement. De Bezoeker verklaart zich hierbij uitdrukkelijk met die huisregels akkoord en verklaart tevens zich conform de huisregels te zullen gedragen.

3. ticketing

3.1. De overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker komt tot stand op het moment dat de Bezoeker één of meer Toegangsbewijzen voor een Evenement bestelt/koopt van de Organisatie of bij een door de Organisatie daartoe aangewezen officieel verkooppunt, dan wel door inlevering van een Toegangsbewijs door een persoon om zich toegang te verschaffen tot het Evenement.

3.2. De Organisatie verschaft aan de Bezoeker eenmalig het Toegangsbewijs of de Toegangsbewijzen voor het betreffende Evenement op een door de Organisatie te bepalen wijze (bijv. per e-mail). De Bezoeker verklaart over deugdelijke middelen (zoals een printer) te beschikken om het Toegangsbewijs fysiek te kunnen tonen bij de ingang van het Evenement.

3.3. Een verstrekt Toegangsbewijs geeft één persoon eenmalig recht op toegang tot het Evenement.

3.4. Alleen de houder van het Toegangsbewijs die het Toegangsbewijs als eerste toont bij het Evenement krijgt toegang tot het Evenement. De Organisatie is niet gehouden (maar wel bevoegd) ten aanzien van Toegangsbewijzen nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.

3.5. De Bezoeker dient er zelf voor zorg te dragen dat hij de houder wordt en blijft van het door de Organisatie dan wel een door de Organisatie ingeschakeld (voor)verkoopadres verstrekt Toegangsbewijs. Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de Bezoeker ter beschikking is gesteld, rust op de Bezoeker het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs.

3.6. De Holi Fusion B.V. is als enige verantwoordelijk voor de verkoop van tickets, tenzij expliciet geautoriseerd, is het geen enkele andere organisatie toegestaan Holi Fusion Festival-kaartjes te verkopen.

4. verbod doorverkoop

4.1. Het is de Bezoeker niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisatie, Toegangsbewijzen voor een Evenement (door) te verkopen, te koop aan te bieden en/of aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden. Onder commerciële doeleinden wordt verstaan iedere verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor de tickets ontvangt dan hij daarvoor aan de Organisatie heeft voldaan. Indien in strijd met het voorgaande zou zijn gehandeld, is de Organisatie bevoegd een Toegangsbewijs ongeldig te verklaren.

4.2. Bij overtreding van dit artikel is de Organisatie gerechtigd om de koper van het Toegangsbewijs zoals in het voorgaande artikellid bedoeld, de toegang tot het Evenement te weigeren en om alle hieruit voortvloeiende schade op de Bezoeker te verhalen.

5. toegang tot het Evenement

5.1. Alleen een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs geeft toegang tot het Evenement.

5.2. De Organisatie kan besluiten om Bezoekers te voorzien van een zaak (zoals een polsbandje), waardoor eenvoudig zichtbaar is of en waartoe de betreffende Bezoeker toegang heeft, hierna te noemen “ID-middel”. De Bezoeker verklaart uitdrukkelijk daaraan zijn medewerking te zullen verlenen. De Bezoeker dient het ID-middel te allen tijde gedurende het Evenement en op het Terrein op de aangegeven wijze bij zich te dragen, en mag een eventuele verzegeling niet verbreken. Bij het verbreken van die verzegeling en/of verlies, verliest het ID-middel haar geldigheid en kan de Bezoeker verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd.

5.3. De Bezoeker zal bij het bezoeken van het Terrein de aanwijzingen van de daar aanwezige medewerkers van de Organisatie en medewerkers van politie, brandweer, GGD of andere bevoegde instanties stipt opvolgen.

5.4. Bij of voor het betreden van het Terrein, op het Terrein en tevens tijdens het Evenement kan de Bezoeker worden gevisiteerd. De Bezoeker stemt uitdrukkelijk in met die mogelijke visitatie. Indien de Bezoeker daaraan geen medewerking zou verlenen, wordt aan de Bezoeker de toegang tot het Terrein ontzegd.

5.5. De Bezoeker dient om toegang te verkrijgen tot het Evenement en/of Terrein in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), dat op verzoek moet worden getoond.

5.6. Festival is open voor alle leeftijdsgroepen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden vergezeld met een volwassene. Voor leeftijdsgroepen tussen 12 en 18 jaar worden ouders verzocht om de kinderen te begeleiden. Als de ouder niet aanwezig kan zijn, nemen zij de volledige verantwoordelijkheid voor hun kinderen.

5.7. Toegang tot het Evenement is mogelijk vanaf de openingstijd tot de sluitingstijd. Beide tijden staan vermeld op het Toegangsbewijs en/of op de website van het Evenement. De sluitingstijd is niet noodzakelijkerwijs ook de eindtijd van het Evenement.

5.8. In verband met de veiligheid is het na binnenkomst niet mogelijk om het Terrein tijdelijk te verlaten, tenzij de Organisatie daarmee uitdrukkelijk zou instemmen.

5.9. De volgende zaken zijn niet toegestaan op het Terrein, tenzij anders is vermeld in de huisregels van het betreffende Evenement:
− meegebracht eten & drinken;
− glaswerk, scherpe voorwerpen, paraplu’s, (vuur-)wapens, laserpennen;
− verdovende middelen (drugs);
− voertuigen (zoals onder andere auto’s, aanhangers, caravans, campers en fietsen);
− constructietenten;
− huisdieren;
− vloeistoffen zoals (spuitbussen met) deodorant, aanstekers gas en parfum;
− geluidsinstallaties, generatoren/aggregaten, BBQ’s, fornuizen, koelkasten,
- tapinstallaties, grote voorwerpen (zoals bankstellen), confetti/partyploppers;
− voetbalshirts, kleding met nationalistische en/of racistische tekens of uitingen;
− professionele foto-, film- en andere opnameapparatuur, selfie sticks.

5.10. Het is in beginsel toegestaan om medicijnen mee naar het Evenement te nemen, op voorwaarde dat:
− de medicijnen nog in de originele en afgesloten verpakking zitten; en
− zijn voorzien van de originele bijsluiter; en
− dat aangetoond kan worden waarom deze medicijnen gebruikt worden.
Indien niet aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan -of de Organisatie andere gronden heeft om te twijfelen aan de getoonde middelen/medicijnen- dan is de Organisatie bevoegd om de medicijnen in te nemen zonder dat de Organisatie gehouden is aan het vergoeden van de medicijnen. en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

5.11. De Organisatie kan aangetroffen voorwerpen als bedoeld in artikel 5.9 in beslag (laten) nemen. Legale zaken -die tevens waardevol zijn – kunnen na betaling van een door de Organisatie te bepalen vergoeding na afloop van het Evenement worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.
door de Organisatie te bepalen vergoeding na afloop van het Evenement worden opgehaald. Illegale zaken zullen aan de politie worden overhandigd. Bij het aantreffen van illegale zaken kan de Organisatie aan de Bezoeker de toegang tot het Evenement weigeren.

6. Contactloos betaling

6.1. organisatie kan beslissen om de contactloos-betaling te gebruiken, zodra dit is besloten, is er op het terrein geen contant geld toegestaan.

7. overige bepalingen

7.1. Op het Terrein zijn toiletvoorzieningen aanwezig. Deze zijn gratis toegankelijk, tenzij anders vermeld. De Bezoeker is verplicht die voorzieningen te gebruiken. Poepen of plassen op andere plaatsen dan in de toiletvoorzieningen, is ten strengste verboden.

7.2. Roken is verboden in alle binnenlocaties/overdekte locaties op het Terrein.

7.3. Het gooien van drank of het gooien van voorwerpen is verboden.

7.4. Het is verboden eigendommen van de Organisatie mee te nemen. Het wegnemen van eigendommen van de Organisatie wordt beschouwd als diefstal. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie.

7.5. Het is de Bezoeker verboden om zich op een zodanige wijze te gedragen dat de orde op het Evenement wordt verstoord.

7.6. In geval van vernieling van eigendommen van de Organisatie of van derden op of rondom het Terrein, wordt aangifte gedaan bij de politie.

7.7. Het is verboden zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie goederen te verkopen op of rondom het Terrein voor, tijdens en na een Evenement.

7.8. Het is verboden om voor, tijdens of na een Evenement op of in de nabijheid van het Terrein in de breedste zin van het woord reclame te maken voor andere evenementen of zaken (zoals door flyers te verspreiden, posters op te hangen of Bezoekers aan te spreken) zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Organisatie.

8. Apparatuur

8.1. Tijdens het Evenement kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) de Organisatie. De Bezoeker gaat er expliciet mee akkoord dat op en om het Terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement en dat deze worden verspreid cq geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

8.2. Het is de Bezoeker toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur wordt verstaan: digitale compactcamera’s met een normale lens, telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van professionele apparatuur is uitsluitend ter beoordeling van de Organisatie. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact op de Organisatie.

8.3. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van de Organisatie.

8.4. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, andere drukwerken en/of digitale uitingen van de Organisatie of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie verboden.

8.5. De Organisatie is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.

 9. overmacht

9.1. In geval van overmacht heeft de Organisatie het recht het Evenement te annuleren of te organiseren op een andere datum.

9.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt mede verstaan, alle onvoorziene omstandigheden die buiten schuld of toedoen van de Organisatie zijn ontstaan zoals; het afzeggen door artiest(en), brand, staking, slechte weersomstandigheden, etc.

9.3. Als het Evenement als gevolg van of in verband met overmacht wordt geannuleerd, zal de Organisatie het aankoopbedrag (exclusief fees) van het Toegangsbewijs vergoeden. De Bezoeker kan ten opzichte van de Organisatie geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker aan de Organisatie.

9.4. Als het Evenement wordt georganiseerd op een andere datum dan blijven reeds verkochte Toegangsbewijzen geldig. Als de Bezoeker op die andere datum is verhinderd dan kan aanspraak gemaakt worden op restitutie van het aankoopbedrag. Er wordt pas tot restitutie overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker.

10. aansprakelijkheid

10.1. De Bezoeker is consument: De aansprakelijkheid van de Organisatie is beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de Bezoeker te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert. Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is de Organisatie nimmer aansprakelijk.

10.2. De Bezoeker is een (rechts) persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Holi Fusion B.V... De aansprakelijkheid is in dit geval beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van de Organisatie in het betreffende geval uitkeert.

10.3. Het betreden van het Terrein en het bezoeken van het Evenement geschiedt geheel op eigen risico. De Organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan bezittingen van de Bezoeker. Kluisjes voor het opbergen van waardevolle spullen zijn -al dan niet tegen vergoeding- op het Terrein beschikbaar, tenzij anders aangegeven.

10.4. De Bezoeker verklaart zich er mee bekend dat tijdens het Evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het naar behoefte treffen van gehoor beschermende maatregelen. De Organisatie geeft de Bezoeker het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plek te gaan waar geen of minder luide muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

10.5. Wijzigingen of afwijkingen in het programma die plaatsvinden na aankoop van het Toegangsbewijs geven geen recht op ongedaanmaking van de aankoop (door bijvoorbeeld ontbinding of vernietiging) en dus evenmin op (gedeeltelijke) restitutie van het aankoopbedrag.

10.6. De Organisatie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop artiesten / acts invulling geven aan hun bijdrage aan het Evenement.

10.7. Organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel die wordt veroorzaakt door het gebruik van het gekleurde poeder. Bezoekers worden geadviseerd om voorzichtig te zijn en niet de kleuren in de ogen te gooien en brillen te gebruiken om ze te beschermen. Verder worden bezoekers met een huidallergie of een andere speciale medische aandoening (bijv. Astma) geadviseerd om geen kleuren te gebruiken of hun dokters van te voren te raadplegen. Ook is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de haren of persoonlijke uitrusting (elk draagbaar of elektronisch apparaat of handtas of kleding in zijn breedste zin en niet alleen beperkt tot deze artikelen).

11. ontbinding

11.1. De Organisatie heeft altijd het recht om de overeenkomst met de Bezoeker geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ontbinding betekent in dit geval dat de bestelling van Toegangsbewijzen wordt geannuleerd. Aangeschafte kaarten zijn vanaf dat moment niet langer geldig. Bij het annuleren van een bestelling zal het volledige aankoopbedrag (inclusief de door de Bezoeker betaalde fee) worden terugbetaald aan de Bezoeker. De Bezoeker kan geen aanspraak maken op enige (schade)vergoeding anders dan de restitutie van het aankoopbedrag. Als een bestelling wordt geannuleerd nadat aan de Bezoeker een Toegangsbewijs is uitgereikt, zal alleen tot terugbetaling van het aankoopbedrag worden overgegaan na afgifte van een origineel, geldig en onbeschadigd Toegangsbewijs door de Bezoeker.

11.2. In het geval een festival wordt geannuleerd, kan de bezoeker de terugbetaling terugkrijgen via Holi Fusion B.V. is slechts een licentiegever van het merk en niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige compensatie of aansprakelijkheid die optreedt als gevolg van annulering van het festival

11.3. Indien de Bezoeker in strijd handelt met de overeenkomst (waaronder deze algemene voorwaarden), kan hij onder meer verwijderd worden van het Terrein en de verdere toegang worden ontzegd. Daarnaast is de Bezoeker aansprakelijk voor alle uit zijn handelen voortvloeiende schade, met een minimum van €150,00.

12. De gegevens die we verwerken (persoonsgegevens)

12.1. De Organisatie verwerkt persoonsgegevens van Bezoekers en van Bezoekers van haar websites in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens ( GDPR )

12.2. Wanneer u een ticket koopt, verzamelen wij uw ingevulde gegevens (voornaam, achternaam en overige gevraagde gegevens)

12.3. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verzamelen wij uw e-mailadres.

12.4. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen onze analyse- en advertentie providers gegevens zoals uw IP-adres en identificatiegegevens van mobiele apparaten (zoals uw apparaat-ID, advertentie-ID, MAC-adres, IMEI), gegevens over uw apparaat, zoals apparaatnaam en besturingssysteem , browsertype en taal en gegevens over hoe u de site gebruikt.

12.5. Wanneer u ons diensten verleent, verzamelen wij de informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en postadres.

13. Waar gebruiken we de gegevens voor en op welke juridische basis

13.1. Voor kaartkopers, om u toegang te kunnen geven tot Holi Fusion Festival en gerelateerde informatie, zoals updates over het festival, beveiligingsinformatie, enzovoort. Wij doen dit op basis van het contract dat u en Holi Fusion B.V. aangaan wanneer u een ticket koopt.

13.2. Voor nieuwsbriefabonnees gebruiken we de gegevens om u een reguliere nieuwsbrief te sturen en advertenties aan u en zogenaamde look-alike bezoekers te tonen. Wij doen dit op basis van uw toestemming. Binnen elke e-mail van de nieuwsbrief wordt een opt-outlink verstrekt.

13.3. Voor websitebezoekers gebruiken we de gegevens om het gebruik van onze website te analyseren en om bezoekers van advertenties op andere websites te kunnen laten zien. We doen dit op basis van ons legitieme belang om te kunnen analyseren hoe onze website wordt gebruikt, waar bezoekers vandaan komen, wat ervoor kan zorgen dat mensen meer of minder tijd op de website doorbrengen enzovoort.

13.4. Voor serviceproviders, waaronder DJ's, crew, gasten en leveranciers die ons helpen bij het organiseren en produceren van Holi Fusion Festival, gebruiken we de gegevens om met hen samen te werken en te communiceren over wat nodig is, facturering, enzovoort. We doen dit op basis van hun contract met ons, of als ze niet de contractpartner zijn, ons legitieme belang om alles soepel te laten verlopen.

14. Met wie delen we gegevens

14.1. We delen niet actief gegevens met derden, behalve bewerkers die namens ons handelen.

14.2. We hebben ook derden ingeschakeld voor analyse en adverteren. Hoe ze gegevens vastleggen en gebruiken, wordt beschreven onder Cookies en andere technologieën.

15. Hoe lang en waar slaan we gegevens op?

15.1. We bewaren informatie over ticketkoper voor minimaal 7 jaar om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om nauwkeurige gegevens bij te houden voor de belastingautoriteiten.

15.2. We slaan abonneegegevens op totdat een abonnee aangeeft niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen.

15.3. We slaan bezoekers van onze website en advertentiegegevens ten minste 7 jaar op om trends op het seizoen en op de middellange termijn te kunnen analyseren.

15.4. We slaan gegevens van serviceproviders ten minste 7 jaar op om te kunnen voldoen aan onze verplichtingen om nauwkeurige gegevens bij te houden voor de belastingdiensten.

16. Hoe beschermen we gegevens

16.1. Gezien de aard, omvang, context en doel van de verwerking, hebben we de volgende technische en organisatorische maatregelen getroffen:

  • Onze database en de informatie die erin is opgenomen, is beveiligd met toegangscontrole.
  • Toegang tot de database is beperkt, niet alle medewerkers in onze organisatie hebben volledige toegang.
  • Gegevens die via onze website worden ingediend, worden tijdens het transport gecodeerd.

16.2. We controleren de veiligheid van onze database niet actief en moeten op onze processors vertrouwen om ons op de hoogte te stellen van eventuele datalekken.

17. Overdracht van uw persoonlijke gegevens

17.1. U moet ook weten dat uw persoonlijke gegevens vanuit uw eigen land kunnen worden doorgegeven aan derden. Als u een ingezetene van de EU bent, kan dit betekenen dat we ook gegevens overbrengen naar landen die uw persoonlijke gegevens niet voldoende beschermen. Wanneer we deze gegevens overdragen, doen we dit alleen als we passende voorzorgsmaatregelen hebben getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Neem contact met ons op voor een kopie van de voorzorgsmaatregelen die we hebben getroffen.

18. Uw rechten

18.1. U hebt het recht om toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. U hebt ook het recht om:

  • Corrigeer onjuiste persoonlijke gegevens of wis het onder bepaalde omstandigheden.
  • Beperken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens
  • Ontvang uw gegevens zodat u deze elders kunt gebruiken (dataportabiliteit).

18.2. Wanneer wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, hebt u ook het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, maar we willen u erop wijzen dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de datum dat u uw toestemming intrekt.

18.3. Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u ons schrijven op info@holifusion.com (onderwerp: Privacy) We zullen binnen een redelijke termijn op alle verzoeken reageren. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale EU-autoriteit voor gegevensbescherming voor onopgeloste klachten.

19. Cookies en andere technologieën

19.1. Net als de meeste online diensten gebruiken wij en onze partners cookies en soortgelijke technologieën om onze website aan te bieden en te personaliseren, het gebruik te analyseren, advertenties te richten en fraude te voorkomen. U kunt cookies uitschakelen in uw browserinstellingen, maar sommige delen van de website kunnen dan niet goed werken. We hebben de volgende cookies op onze website geïdentificeerd:

GOOGLE INC.

We gebruiken Google Analytics en Doubeclick. Dit is een webanalyse-service die door Google, Inc. wordt aangeboden om bezoekers aan onze websites te tellen en hun gebruik van de site te analyseren om ons te helpen de waarde van onze inhoud voor onze gebruikers te bepalen. www.google.com/policies/privacy.

YOUTUBE

We gebruiken de YouTube-videospeler. www.google.com/policies/privacy

Facebook Inc.

We gebruiken Facebook voor reclame. We gebruiken de gegevens voor analyses en advertentie services.
https://www.facebook.com/about/privacy/

20. Versie-informatie

Dit beleid is voor het laatst bijgewerkt in mei 2019.
Het kan worden bekeken op: http://www.holifusion.com/Eindhoven/terms

21. slotbepalingen

21.1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2. De Rechtbank te Eindhoven is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

21.3. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een Bezoeker zijnde consument, niet relatief bevoegd is, dan is de Bezoeker gerechtigd om binnen één maand nadat de Organisatie zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Holi Fusion B.V.

Verzetsheldenlaan 30
5626GH, Eindhoven
The Netherlands